Huurdersvereniging Waterlandplein

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november-december 2015

Huurders op het Waterlandplein

Ymere heeft begin 2015 de IJdoorntoren en de Noordertoren op het plein verkocht aan Orange Living, een particuliere investeerder. Zie ook het artikel hierover verderop in de Nieuwsbrief. De Huurdersvereniging blijft deze huurders vertegenwoordigen. Voor de duidelijkheid geven wij bij elk artikel aan of dit huurders betreft van Ymere of Orange Living.

 

Nieuwsbrief november-december 2015

Warmtewet, alle huurders

Afrekening stook- en servicekosten, huurders Ymere

De achterstand die Ymere had in deze afrekeningen is voor een groot deel in 2015 ingelopen.

De tweede helft van 2012 en geheel 2013 zijn inmiddels verwerkt.

De Huurdersvereniging heeft hiervoor veel en intensief overleg gehad met Ymere en heeft op diverse posten verlaging van de kosten weten te realiseren. Uiteraard heeft dit wel enige vertraging opgeleverd maar die vertraging was zeker de moeite van het wachten waard.

Overlegpunten betroffen voornamelijk de verliezen die optreden tijdens transport uit de centrale stookruimte naar de verschillende flats en de kosten voor verwarming van de verschillende bouwketen en kantoren tijdens de renovatie en nieuwbouw van het Waterlandplein.

Een openstaand punt is dat Ymere ons toegezegd heeft nog een correctie in het voordeel van de huurders aan te zullen brengen over teveel in rekening gebrachte kosten over 2011 en de eerste maanden van 2012. Wij hopen dat dit binnenkort zijn beslag krijgt en de Huurdersvereniging oefent druk uit op Ymere dat dit zo snel mogelijk geregeld wordt.

Het wachten is nu op de afrekening 2014 en hierbij komen nog wel enkele problemen om de hoek kijken. Zie ook de bijdrage Warmtewet in deze Nieuwsbrief.

De afrekening servicekosten 2014 is al in behandeling maar wij vinden dat de stookkosten niet kunnen blijven liggen.

 

Nieuwsbrief november-december 2015

Warmtewet, alle huurders

 

Met ingang van 2014 is de Warmtewet van toepassing. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2014 Ymere niet meer per huurderswoning een afrekening kan maken op basis van gebruikt gas en geleverde warmte verkregen uit dit gas. Het centrale ketelhuis onder de grote Galerijflat blijft gewoon functioneren maar de stookkosten die daar gemaakt worden, worden nu afgerekend op basis van Gigajoules die geleverd worden.

De Huurdersvereniging hoeft nu dus niet meer elke maand de gasmeterstand mede op te nemen en bij de afrekening te controleren of die gaskosten ook werkelijk aan de huurders berekend kunnen worden.

Onder de Warmtewet moet de leverancier, voor de sociale huurwoningen dus Ymere, vooraf een Gigajoule prijs aanbieden inclusief transportverliezen en overige kosten. Deze prijs is aan een maximum gebonden. Verder is van toepassing dat de stookkosten vanaf dat moment niet sterk mogen afwijken van de stookkosten die een vergelijkbare woning met een eigen stookinstallatie heeft.

 

Aan het toepassen van deze Warmtewet zitten nogal wat haken en ogen. Een van de zaken is waar de warmtelevering gemeten wordt. Zoals bij de meeste huurders bekend, is de situatie op het Waterlandplein nogal verschillend op dit gebied. Uit overleg zal nog moeten blijken hoe Ymere hier mee omgaat. Het verschil tussen de flats met meters op de radiatoren en de flats die dit niet hebben zal op de een of andere wijze duidelijk moeten worden.

Verder is het zo dat de nu toegepaste meters eigenlijk niet deugdelijk zijn bij een stookregime zoals Ymere nu toepast. Overleg hierover gaat moeizaam maar blijft actueel.

Afhankelijk van de uitkomst van het overleg over het plaatsen van meters en het stookregime willen wij de huurders van Ymere apart informeren hoe met verwarmen en klachten om te gaan.

 

De regelmatige storingen in de warmtevoorziening is een ander punt van aandacht. Helaas moeten wij vaststellen dat Ymere nog nauwelijks initiatief genomen heeft op dit terrein terwijl 2014 al lang gepasseerd is. De Huurdersvereniging is hier niet gerust op en oefent zware druk uit op Ymere om met voorstellen te komen. Uiteraard houden wij onze leden op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Voor de Orange Living huurders  ligt de situatie anders. Hierbij is Nuon de Warmteleverancier en elk appartement heeft een eigen meter die de levering in Gigajoules vastlegt. Helaas hebben deze huurders geen mogelijkheid om over te stappen op een andere warmteleverancier. Voor stroom is dat wel het geval. Nuon heeft initiatieven ondernomen om dit op een andere manier aantrekkelijk te maken, de Blijven Loont campagne, waarbij trouwe klanten korting wordt aangeboden bij niet overstappen. Deze campagne heeft veel kritiek gekregen en lijkt bij doorrekening een sigaar uit eigen doos te zijn. Wij raden aan attent te blijven op dergelijke campagnes en aanbiedingen van andere leveranciers van stroom te blijven bekijken.

De Gigajoule-prijs die Nuon hanteert is in het kader van de Warmtewet redelijk te noemen.

 

Nieuwsbrief november-december 2015

Vrijesector huurwoningen, huurders Orange Living

 

Tweede helft 2014 werden wij en verschillende huurders verrast door de mededeling van Ymere dat zij voornemens waren een deel van de vrijesector huurwoningen af te stoten en te verkopen aan een particuliere belegger. Enige tijd daarvoor had Ymere dit per brief medegedeeld aan de betreffende huurders. De te verkopen flats zijn de huurflats in de IJdoorntoren, Noordertoren en maisonnette woningen die toegankelijk zijn via de Noordertoren.

 

De Huurdersvereniging, die ook optreedt voor de vrijesector huurders van Ymere op het Waterlandplein, moet hierover om advies gevraagd worden en dat heeft Ymere niet gedaan. Uiteraard heeft de Huurdersvereniging hierover aan de bel getrokken en diverse organisaties gemobiliseerd, evenals de Deelraad Noord.

Alhoewel Ymere toegegeven heeft hierbij ernstig nalatig te zijn geweest, bleek de Deelraad Noord en B&W van Amsterdam dit al goedgekeurd te hebben, ondanks dat Ymere dus geen advies gevraagd had.

 

Wij hebben aangegeven teleurgesteld te zijn in het functioneren van de inspraak en de democratische gang van zaken, maar zijn uiteindelijk maar akkoord gegaan. Hierbij is wel bedongen dat de nieuwe eigenaar overleg blijft voeren met de Huurdersvereniging en dat de huidige Huurdersvereniging op kan blijven treden als vertegenwoordiging van de vrijesector huurders.

Inmiddels is dit ook gebeurd in het overleg over de huurverhoging per 1 juli 2015.

Wij hopen dat de nieuwe eigenaar Orange Living constructief invulling blijft geven aan dit overleg en actief bij zal dragen aan de leefbaarheid van de wijk.

 

Nieuwsbrief november-december 2015

Activiteiten op en rond het Waterlandplein, alle huurders

Activiteiten op en rond het Waterlandplein, alle huurders

De Stichting Podium Waterlandplein die gestalte gekregen heeft via bemiddeling van Placemakers, dient vanaf 2015 zelf initiatieven te ontplooien om het podium een rol te laten spelen op het plein. De activiteiten tot en met 31 december 2014 werden gedaan onder leiding van Placemakers.

De Huurdersvereniging heeft een Bestuurslid geleverd aan deze Stichting maar helaas heeft de Vereniging moeten besluiten deze functie weer in te moeten leveren wegens  het in onze ogen niet functioneren van deze Stichting.

De Huurdersvereniging is nu in gesprek met Combiwel en hoopt dat wij via die weg activiteiten kunnen en mogen mee-organiseren die voor de bewoners een bijdrage leveren aan het woongenot op het Plein.

Wij hebben inmiddels afgesproken dat initiatieven ook via de Huurdersvereniging verspreid zullen worden en dat de Huurdersvereniging met hulp van Combiwel ook activiteiten in gang kan zetten.

Ons plan om bij de bewoners te peilen waar belangstelling voor is, kan nu gestalte krijgen omdat wij nu een basis hebben om dit te kunnen doen.

 

Nieuwsbrief november-december 2015

 

 

 

Handhaving van regels, alle huurders

 

In overleg met diverse instanties die bij handhaving van woon-, leef- en gedragsregels, zowel in de flats als daarbuiten, is overeenstemming bereikt dat dit eind 2015 en doorlopend in 2016 meer en andere aandacht gaat krijgen. Er is veel irritatie over vele zaken die in de flats en op het plein spelen en de meest aangewezen weg om hierin verbetering te krijgen lijkt Handhaving te zijn. De Huurdersvereniging zet dit vrijwel elke keer op de agenda in het overleg met Ymere.

Bewoners en gebruikers van voorzieningen zullen hierover nader geïnformeerd worden zodat Handhaving niet hoeft te leiden tot vervelende consequenties.

Wij doen een beroep op iedereen de afgesproken regels na te komen.

 

Nieuwsbrief november-december 2015

Grof vuil op het Waterlandplein

Er lijkt verwarring te zijn over dit onderwerp, hetgeen soms leidt tot deponeren van afval dat het aanzien van de wijk schaadt en wellicht tot boetes van de gemeente kan leiden.

Het grofvuil op het Plein kan aangeboden worden op de 4de dinsdag van de maand. De avond ervoor kan het geplaatst worden vanaf 21.00 uur.

Laten wij allemaal attent blijven op deze data zodat geen onnodige overlast en irritatie ontstaat.

 

Nieuwsbrief november-december 2015

Klachten en storingen

Regelmatig horen wij dat behandeling en afhandeling van klachten en storingen niet goed verloopt. Dit punt komt in vrijwel elk overleg met Ymere aan de orde. Hierbij wordt regelmatig aangegeven dat de meldingen niet goed verlopen en onnodig tot verwarring en vertraging leiden.

Wij verzoeken iedereen meldingen op de juiste wijze te doen, bijvoorbeeld warmtestoringen aan Feenstra en niet aan Ymere.

Ymere zal binnenkort een nieuw overzicht verstrekken met nummers en bedrijven die de meldingen dienen te krijgen.

 

Nieuwsbrief november-december 2015